• Báo cáo thường niên năm 2020 của trường Đại học Đồng Tháp

  Báo cáo thường niên năm 2020 của trường Đại học Đồng Tháp

 • Kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

  Kiểm tra toàn diện hoạt động Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

 • Nâng cao nhận thức phòng chống buôn bán người cho sinh viên Đại học Đồng Tháp

  Nâng cao nhận thức phòng chống buôn bán người cho sinh viên Đại học Đồng Tháp

 • Tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho sinh viên

  Tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ cho sinh viên