Hoàng Thị Nghiệp

Hoàng Thị Nghiệp

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0982658098

Email: htnghiep@dthu.edu.vn

1. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của bộ môn Sinh học.
2.  Xây dựng và hoàn thiện nội dung môn học; tổ chức biên soạn giáo trình, xây dựng tài liệu tham khảo phù hợp với nội dung môn học của bộ môn.
3.  Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy; tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả học tập của sinh viên; đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong bộ môn, quản lý hồ sơ giảng dạy của giảng viên.
4.  Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch của Trường và của Khoa.
5.  Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên của bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên thuộc lĩnh vực chuyên môn.
6.  Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ của cá nhân, của bộ môn, của khoa và Trường.
7.  Tham gia xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo ngành Sư phạm Sinh học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Công nghệ sinh học.
8. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo khoa, lãnh đạo Trường.
Nhân sự Khoa

Liên kế Web