Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh thông qua dạy học phần hidrocacbon. Nguyễn Văn Trọn Lớp ĐHSHOA15B. GVHD: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh(25/05/2023)82


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web