Ban chủ nhiệm Khoa

Huỳnh Vĩnh Phúc


Huỳnh Vĩnh Phúc

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Điện thoại: 0905477035

Email: hvphuc@dthu.edu.vn


Nguyễn Kim Búp


Nguyễn Kim Búp

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0986784693

Email: nkbup@dthu.edu.vn


Bùi Thị Minh Nguyệt


Bùi Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0399572978

Email: btmnguyet@dthu.edu.vn


Bộ môn Sư phạm Hóa học

Bùi Thị Minh Nguyệt


Bùi Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Phó trưởng Khoa, Trưởng bộ môn Hóa học

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0399572978

Email: btmnguyet@dthu.edu.vn


Trần Văn Tân


Trần Văn Tân

Chức vụ: Trưởng chuyên ngành cao học

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Điện thoại: 077 894 2399

Email: tvtan@dthu.edu.vn


Trần Quốc Trị


Trần Quốc Trị

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Điện thoại: 0918329364

Email: tqtri@dthu.edu.vn


Hồ Sỹ Linh


Hồ Sỹ Linh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0779990666

Email: hslinh@dthu.edu.vn


Lê Thị Thanh Xuân


Lê Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0919272794

Email: lttxuan@dthu.edu.vn


Đặng Kim Tại


Đặng Kim Tại

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0989864704

Email: dktai@dthu.edu.vn


Tô Kim Thi


Tô Kim Thi

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0907951404

Email: tkthi@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Ngọc Quí


Nguyễn Thị Ngọc Quí

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0968828384

Email: ntnqui@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0989216125

Email: nthhanh@dthu.edu.vn


Phạm Minh Xuân


Phạm Minh Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0916979916

Email: pmxuan@dthu.edu.vn


Trần Thị Ngọc Anh


Trần Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0919121025

Email: ttnanh@dthu.edu.vn


Bộ môn Sư phạm Sinh học

Nguyễn Thị Tình


Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0988119279

Email: nttinh@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Bé Nhanh


Nguyễn Thị Bé Nhanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0919786678

Email: ntbnhanh@dthu.edu.vn


Phạm Thị Thanh Mai


Phạm Thị Thanh Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0919660585

Email: pttmai@dthu.edu.vn


Lê Uyển Thanh


Lê Uyển Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0914555223

Email: luthanh@dthu.edu.vn


Trần Đức Tường


Trần Đức Tường

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0939000639

Email: tdtuong@dthu.edu.vn


Phạm Hà Thanh Nguyên


Phạm Hà Thanh Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0949499077

Email: phtnguyen@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Oanh


Nguyễn Thị Oanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 098 967 50 50

Email: ntoanh@dthu.edu.vn


Hoàng Thị Nghiệp


Hoàng Thị Nghiệp

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0982658098

Email: htnghiep@dthu.edu.vn


Lê Thị Thu Hường


Lê Thị Thu Hường

Chức vụ: Giảng viên, Tổ phó tổ Công đoàn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918789868

Email: ntthuong@dthu.edu.vn


Lê Thị Thanh


Lê Thị Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0906798589

Email: lethithanh@dthu.edu.vn


Bộ môn Sư phạm Vật lý

Lê Thị Ngọc Tú


Lê Thị Ngọc Tú

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0912897776

Email: ltntu@dthu.edu.vn


Trần Thị Thanh Thư


Trần Thị Thanh Thư

Chức vụ: Giảng viên chính, Tổ trưởng Tổ công đoàn

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0919870206

Email: tttthu@dthu.edu.vn


Phạm Thị Mỹ Hạnh


Phạm Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0918366590

Email: ptmhanh@dthu.edu.vn


Nguyễn Quốc Thái


Nguyễn Quốc Thái

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0907872675

Email: nqthai@dthu.edu.vn


Nguyễn Đức Thông


Nguyễn Đức Thông

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0933211113

Email: nqthong@dthu.edu.vn


Phạm Tuấn Vinh


Phạm Tuấn Vinh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0984701751

Email: ptvinh@dthu.edu.vn


Võ Thành Vĩnh


Võ Thành Vĩnh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0908250533

Email: vtvinh@dthu.edu.vn


Trương Thị Bạch Yến


Trương Thị Bạch Yến

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0918360261

Email: yenbach09@gmail.com


Vũ Trọng Tài


Vũ Trọng Tài

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0913938668

Email: vttai@dthu.edu.vn


Quản lí học tập

Nguyễn Thị Ngọc Quí


Nguyễn Thị Ngọc Quí

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0968828384

Email: ntnqui@dthu.edu.vn


Quản lí sinh viên

Võ Thủy Tiên


Võ Thủy Tiên

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân Đại học

Điện thoại: 0396204656

Email: vttien@dthu.edu.vn


Bộ môn Sư phạm Khoa học tự nhiên

Liên kế Web