Ban chủ nhiệm Khoa

Trần Quốc Trị


Trần Quốc Trị

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: tqtri@dthu.edu.vn


Huỳnh Vĩnh Phúc


Huỳnh Vĩnh Phúc

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: hvphuc@dthu.edu.vn


Bùi Văn Thắng


Bùi Văn Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: bvthang@dthu.edu.vn


Bộ môn Sư phạm Hóa học

Bùi Thị Minh Nguyệt


Bùi Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: btmnguyet@dthu.edu.vn


Trần Văn Tân


Trần Văn Tân

Chức vụ: Trưởng chuyên ngành cao học

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: tvtan@dthu.edu.vn


Trần Thị Ngọc Anh


Trần Thị Ngọc Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: ttnanh@dthu.edu.vn


Hồ Sỹ Linh


Hồ Sỹ Linh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: hslinh@dthu.edu.vn


Lê Thị Thanh Xuân


Lê Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: lttxuan@dthu.edu.vn


Đặng Kim Tại


Đặng Kim Tại

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: dktai@dthu.edu.vn


Tô Kim Thi


Tô Kim Thi

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: tkthi@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Hồng Hạnh


Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nthhanh@dthu.edu.vn


Phạm Minh Xuân


Phạm Minh Xuân

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: pmxuan@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Ngọc Quí


Nguyễn Thị Ngọc Quí

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ntnqui@dthu.edu.vn


Bộ môn Sư phạm Sinh học

Hoàng Thị Nghiệp


Hoàng Thị Nghiệp

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: htnghiep@dthu.edu.vn


Nguyễn Kim Búp


Nguyễn Kim Búp

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: nkbup@dthu.edu.vn


Lê Thị Thu Hường


Lê Thị Thu Hường

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ntthuong@dthu.edu.vn


Lê Thị Thanh


Lê Thị Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: ltthanh@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Tình


Nguyễn Thị Tình

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nttinh@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Bé Nhanh


Nguyễn Thị Bé Nhanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ntbnhanh@dthu.edu.vn


Phạm Thị Thanh Mai


Phạm Thị Thanh Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: pttmai@dthu.edu.vn


Lê Uyển Thanh


Lê Uyển Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: luthanh@dthu.edu.vn


Lư Ngọc Trâm Anh


Lư Ngọc Trâm Anh

Chức vụ: Giảng viên, Trợ lí NCKH

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: lntanh@dthu.edu.vn


Trần Đức Tường


Trần Đức Tường

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: tdtuong@dthu.edu.vn


Phạm Hà Thanh Nguyên


Phạm Hà Thanh Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: phtnguyen@dthu.edu.vn


Bộ môn Sư phạm Vật lý

Hà Thanh Tùng


Hà Thanh Tùng

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại:

Email: httung@dthu.edu.vn


Lê Thị Ngọc Tú


Lê Thị Ngọc Tú

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại:

Email: ltntu@dthu.edu.vn


Trần Thị Thanh Thư


Trần Thị Thanh Thư

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: tttthu@dthu.edu.vn


Phạm Thị Mỹ Hạnh


Phạm Thị Mỹ Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ptmhanh@dthu.edu.vn


Nguyễn Quốc Thái


Nguyễn Quốc Thái

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nqthai@dthu.edu.vn


Nguyễn Đức Thông


Nguyễn Đức Thông

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: nqthong@dthu.edu.vn


Phạm Tuấn Vinh


Phạm Tuấn Vinh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ptvinh@dthu.edu.vn


Võ Thành Vĩnh


Võ Thành Vĩnh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: vtvinh@dthu.edu.vn


Quản lí học tập

Nguyễn Thị Ngọc Quí


Nguyễn Thị Ngọc Quí

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại:

Email: ntnqui@dthu.edu.vn


Quản lí sinh viên