Trần Quốc Trị

Trần Quốc Trị

Chức vụ: Giảng viên cao cấp

Học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Điện thoại: 0918329364

Email: tqtri@dthu.edu.vn

1. Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy 
2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH
3. Tham gia phục vụ cộng đồng
4. Tham gia công tác chuyên môn tại Bộ môn Sư phạm Hoá học.
5. Thực hiện công tác Chủ tịch Hội đồng Khoa.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà Trường và Trưởng khoa phân công.
Nhân sự Khoa

Liên kế Web