Tn tức -Sự kiện

Nghiên cứu Khoa học

Trường Đại học Đồng Tháp có 88 bài báo khoa học công bố quốc tế trong năm 2020

Trường Đại học Đồng Tháp có 88 bài báo khoa học công bố quốc tế trong năm 2020 (04/02/2021)

Thông báo số 2 về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp

Thông báo số 2 về thời gian, địa điểm và thành phần tham dự hội thảo khoa học Nâng cao chất lượng và hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp của Trường Đại học Đồng Tháp (01/01/2019)

Thông báo về việc phối hợp rà soát thông tin bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018

Thông báo về việc phối hợp rà soát thông tin bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2018 (01/01/2019)

Quy định Khoa học Công nghệ

Quy định Khoa học Công nghệ (05/12/2018)

Biểu mẫu Khoa học Công nghệ

Biểu mẫu Khoa học Công nghệ (05/12/2018)

Thông báo Khoa

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa năm học 2023-2024

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa năm học 2023-2024.Thời gian: Từ 22/12/2023-26/12/2023 (20/12/2023)

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ viên chức Khoa SP Khoa học tự nhiên năm học 2021-2022

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ viên chức Khoa SP Khoa học tự nhiên năm học 2021-2022 (15/08/2021)

Thông báo 141/TB-ĐHĐT về việc thực hiện nghiêm một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 141/TB-ĐHĐT về việc thực hiện nghiêm một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 (04/02/2021)

Liên kế Web