Biểu mẫu Khoa học Công nghệ(05/12/2018)1307


 1. Quy định thành lập và hoạt động của nhóm nghiên cứu trọng điểm tại Trường Đại học Đồng Tháp
 2. Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
 3. Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học"
 4. Công văn hướng dẫn về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
 5. Công văn về định hướng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
 6. Thông tư ban hành quy định về việc quản lý đề tài KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 7. Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước
 8. Danh mục các chuyên ngành và tạp chí khoa học được tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước
 9. Thông tư ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng "Sinh viên nghiên cứu khoa học"
 10. - Danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm theo quy định của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước năm 2017
 11.  Quyết định quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 12. Quyết định Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 13.  Thông tư quản lý hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ.
 14. Danh sách các tạp chí Quốc tế uy tín thuộc danh mục ISI (với các nhóm SCI, SCIE, SSCI và AHCI).
 15. Công văn hướng dẫn thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014.
 16.  Quy định về việc quản lý hoạt động sáng kiến cấp Cơ sở trường Đại học Đồng Tháp.
 17. Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.
 18. Thông tư quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ.
 19. Nghị định quy định về việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích các hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
 20.  Quyết định ban hành quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014.
Tin tức liên quan

Liên kế Web