Ban chủ nhiệm Khoa

Nguyễn Kim Búp


Nguyễn Kim Búp

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa- Phụ trách Khoa

Học vị: Tiến sĩ, Giảng viên chính

Điện thoại: 0986784693

Email: nkbup@dthu.edu.vn


Bộ môn Hóa học

Bộ môn Sinh học

Bộ môn Vật lý

Quản lí học tập

Quản lí sinh viên

Bộ môn Sư phạm Khoa học tự nhiên