[Thông tin tuyển sinh năm 2024] 👋👋 Khoa Khoa học tự nhiên(09/03/2024)443


[Thông tin tuyển sinh năm 2024]
👋👋 Khoa Khoa học tự nhiên
1. Ngành Sư phạm Vật lý: mã ngành - 7140211
2. Ngành Sư phạm Hoá học: mã ngành - 7140212
3. Ngành Sư phạm Sinh học: mã ngành - 7140213
4. Ngành Sư phạm Công nghệ: mã ngành - 7140246
5. Ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên : mã ngành - 7140247

Tin tức liên quan

Liên kế Web