Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp Khoa năm 2022-2023(02/04/2023)701


Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp Khoa năm học 2022-2023
Gồm các nội dung thi
1. Chào hỏi, giới thiệu đội tuyển
2. Hiểu biết sư phạm
3. Xử lý tình huống sư phạm
4. Thiết ké hoạt động giáo dục STEM
5. Hùng biện
6. Tổ chức dạy học trên lớp
Tin tức liên quan

Liên kế Web