Thử nghiệm trồng nấm Bào Ngư xám (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing.) trên phế phụ phẩm sẵn có của tỉnh Đồng Tháp. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Nguyệt Bình Lớp: ĐHSSINH16A.(25/05/2023)122


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web