Điều chế và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu nano ZnO được pha tạp bởi ion Fe. Sinh viên thực hiện: Phạm Thị Thúy Vy. GVHD: TS. Nguyễn Văn Hưng(25/05/2023)173


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web