Nghiên cứu biến tính vật liệu zeolite thương mại ứng dụng xử lý amoni trong nước ao nuôi cá. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thành Lộc. GVHD: TS. Bùi Văn Thắng(25/05/2023)423


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web