Ngày 30/8/2018, Công đoàn Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm học 2018-2019. Hội nghị gồm thành viên Ban Chấp hành Công đoàn, Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, tổ trưởng, tổ phó công đoàn trực thuộc.

   Năm học 2018-2019, Công đoàn Trường tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tổ chức Công đoàn, những chủ trương đổi mới của Ngành theo Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, nhân viên và người lao động; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong Ngành; tuyên truyền, vận động tham gia đổi mới công tác quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ công đoàn; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Ngành trong năm học 2018-2019 và những năm tiếp theo.


Các thành viên thảo luận Kế hoạch trọng tâm năm học 2018-2019
   Tại Hội nghị, Công đoàn Trường đã tặng Giấy khen cho 24 Tổ công đoàn và 166 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018.

Tổng kết khen thưởng các Tổ CĐ xuất sắc năm học 2017-2018
Tin: Tổ Thông tin Công đoàn