- Luật sở hữu trí tuệ 2013 
- Luật Khoa học và Công nghệ 
- Điều lệ sáng kiến.