Strain-tunable electronic and optical properties of monolayer GeSe: Promising for photocatalytic water splitting applications. Hong TT Nguyen, Tuan V Vu, Nguyen TT Binh, DM Hoat, Nguyen V Hieu, Nguyen TT Anh, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Hamad R Jappor, Mohammed M Obeid, Nguyen N Hieu. Chemical Physics, 529, 110543 (2020).(08/03/2023)70


Link đính kèm: https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=878466971057509874&btnI=1&hl=vi
Tin tức liên quan

Liên kế Web