Sol-gel synthesis and the investigation of the properties of nanocrystalline holmium orthoferrite. A. T. Nguyen, H. L. T. Tran, Ph. U. T. Nguyen, I. Ya. Mittova, V. O. Mittova, E. L. Viryutina, Nguyễn Văn Hưng, X. V. Bui, T. L. Nguyen. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics; 2220-8054, 2305-7971 (2020).(12/03/2023)55


Link đính kèm: https://doi.org/10.17586/2220-8054-2020-11-6-698-704
Tin tức liên quan

Liên kế Web