Interlayer coupling and electric field controllable Schottky barriers and contact types in graphene/ PbI 2 heterostructures. Chuong V Nguyen, M Idrees, Huynh V Phuc, Nguyen N Hieu, Nguyen TT Binh, Bin Amin, Tuan V Vu. Physical Review B, 101,235419 (2020)(13/03/2023)89


Link đính kèm: https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=13932224677639745326&btnI=1&hl=en
Tin tức liên quan

Liên kế Web