Magneto-optical transport properties of monolayer transition metal dichalcogenides. Nguyen D. Hien, Chuong V. Nguyen, Nguyen N. Hieu, S. S. Kubakaddi, C. A. Duque, M. E. Mora-Ramos, Le Dinh, Tran N. Bich, and Huynh V. Phuc. Phys. Rev. B 101, 045424 – Published 17 January 2020(13/03/2023)97


Link đính kèm: https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=6644591490593251959&btnI=1&hl=en
Tin tức liên quan

Liên kế Web