Electronic and optical properties of a Janus SnSSe monolayer: effects of strain and electric field. Hong TT Nguyen, Vu V Tuan, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Hien D Tong, Son-Tung Nguyen, Nguyen N Hieu. Physical Chemistry Chemical Physics,22,11637 (2020).(13/03/2023)52


Link đính kèm: https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=4901966698091503198&btnI=1&hl=en
Tin tức liên quan

Liên kế Web