Computational prediction of electronic and optical properties of Janus Ga2SeTe monolayer. Tuan V Vu, Vo TT Vi, Chuong V Nguyen, Huynh V Phuc, Nguyen N Hieu. Journal of Physics D: Applied Physics, 53,455302 (2021).(13/03/2023)89


Link đính kèm: https://scholar.google.com.vn/scholar?oi=bibs&cluster=8909880901196594358&btnI=1&hl=en
Tin tức liên quan

Liên kế Web