Điều chế và đánh giá hoạt tính quang xúc tác của vật liệu TiO 2 biến tính từ nguồn titan đioxit thương phẩm. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐHSHOA15B. GVHD:P PGS.TS Nguyễn Văn Hưng.(25/05/2023)90


- Báo cáo tổng kết đề tài.
- Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có chỉ số ISSN.
Tin tức liên quan

Liên kế Web